Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakup nieruchomości BGE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLBGE0000015)

13-05-2016 14:31:56 | Bieżący | EBI | 23/2016
Zarząd Spółki BGE S.A. z siedzibą w Mysłowicach (Emitent) informuje, że w dniu 9 maja 2016 r. dokonał zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki położone w województwie śląskim, miejscowości Zawiercie, oznaczone w ewidencji gruntów jako tereny przemysłowe oraz numerami geodezyjnymi: 1/1/ i 1/77, o obszarze 0,5601 ha oraz własności budynków i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00039007/3.
Sprzedającym przedmiotową nieruchomość jest Spółka Zbrojarnia Zawiercie Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.
Cena zakupu wynosi 1 122 000,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) i płatna jest do 30 września 2016 r., i do wykonania obowiązku zapłaty ceny w podanym terminie, bez odsetek, a po upływie wymienionego terminu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia następnego po upływie terminu, Zarząd Emitenta poddał Spółkę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, wprost z aktu notarialnego.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt 1 i 2 załącznika 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Dariusz Konstanty - Prezes Zarządu