Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2015r. Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna (PLSFKPL00011)

16-05-2016 20:40:57 | Roczny | EBI | 7/2016
Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie (dalej: ?Spółka?) zgodnie z opublikowanym w raporcie 4/2016 (korekta raportu 1/2016) harmonogramem przekazywania raportów okresowych Spółki, w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta (opinia i raport stanowią jeden z załączników), przedstawia rzetelnie i jasno wszelkie istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, a także wskazuje rzetelnie wynik finansowy Spółki za rok 2015.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Kaliciak - Prezes Zarządu
  • Tomasz Bednarski - Członek Zarządu


Załączniki:

1_Wstęp_ raport za rok 2015

SF2015a

SZ2015

Opinia i raport