Raporty Spółek ESPI/EBI

20/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

13-07-2017
oRB_ASO: Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej tj. Moderndach sp. z o.o. w w miejsce wniosku o upadłość.

PAP
Data: 2017-07-13

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-13
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej tj. Moderndach sp. z o.o. w w miejsce wniosku o upadłość.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, iż zarząd spółki zależnej od Emitenta - Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie, dokonał modyfikacji wniosku złożonego w dniu 31 maja 2017 r. do Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydziału Gospodarczego o ogłoszenie upadłości tejże spółki zależnej z możliwością zawarcia układu, w ten sposób, że wniósł w miejsce żądania ogłoszenia upadłości o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 1574 z póżn. zm._. Zmiana stanowiska procesowego, konsultowana z członkami Rady Nadzorczej, została spowodowana zmianą okoliczności dotyczących zobowiązań i majątku Moderndach Sp. z o.o. Po pierwsze, spółka ta wznowiła produkcję konstrukcji drewnianych i wykorzystuje aktualnie wszystkie środki technologiczne i zasoby ludzkie. Po drugie, spółka pozyskała kluczowego kontrahenta – Grupę Kapitałową Moderndach Sp. z o.o., na którego zlecenie wykonuje nowe zamówienia. Po trzecie, postanowieniem z dnia 7.07.2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt X GNc 311/17 ograniczył o połowę zabezpieczenie wywołane wydaniem na rzecz byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej tj. Moderndach sp. z o.o., Pana Adama Mariańskiego, nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Po czwarte, spółka Moderndach Sp. z o.o. w ¾ części spłaciła wymagalny kredyt w Banku Spółdzielczym w Żurominie. Po piąte, spółka zależna windykuje swe należności od dłużników, co bezspornie wpłynie na jej kondycję finansową. W ocenie Emitenta istnieją uzasadnione podstawy do przyjęcia, że interesy wierzycieli Moderndach Sp. z o.o. zostaną należycie zabezpieczone w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ponieważ wartość majątku tej spółki przekracza wartość jej bezspornych zobowiązań, czyni to bezzasadnym ogłoszenie upadłości.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-13 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej tj. Moderndach sp. z o.o. w w miejsce wniosku o upadłość.
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-07-13
Rok biezacy 2017
Numer 20
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.