Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C na rynku NewConnect LUKARDI Spółka Akcyjna (PLSAP0000018)

17-05-2016 20:34:01 | Bieżący | EBI | 9/2016
Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?,?Emitent?) niniejszym informuje, iż w dniu 17 maja 2016 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect dla 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Proponowanym pierwszym dniem notowania w/w akcji Emitenta jest dzień 25 maja 2016 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Marek Kapeliński - Prezes Zarządu
  • Łukasz Wasilewski - Członek Zarządu