Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 14 czerwca 2016 r. Sapling Spółka Akcyjna (PLSPLNG00013)

18-05-2016 10:31:41 | Bieżący | EBI | 12/2016
Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 14 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling S.A., które odbędzie się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133/43 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magda Nowak Spółka Cywilna, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
d) pokrycia straty;
e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
g) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
h) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
i) zmiany Statutu;
j) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;
k) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:
1. Treść ogłoszenia
2. Treść proponowanych uchwał
3. Wzór pełnomocnictwa


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  • Agnieszka Jankowska - Członek Zarządu


Załączniki:

Treść ogłoszenia

Treść proponowanych uchwał

Formularz pełnomocnictwa