Raporty Spółek ESPI/EBI

103/2017 BIOGENED S.A. (PLBIOGN00018)

14-07-2017 17:31:28 | Bieżący | ESPI | 103/2017
oRB_ASO: Aneksowanie umów kredytowych

PAP
Data: 2017-07-14

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 103 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-14
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Aneksowanie umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia o zawarciu w dniu 14 lipca 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej "Bank"_ aneksu nr 2 do umowy o kredyt obrotowy nr K000223/16 z dnia 21.03.2016 r., aneksu nr 4 do umowy o kredyt obrotowy nr K01534/14 z dnia 5 listopada 2014 r. oraz aneksu nr 2 do umowy o kredyt obrotowy nr KO1081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Wskazane aneksy nie zmieniają istotnie treści zawartych umów kredytowych, lecz jedynie ujednolicają ich brzmienie.
Także w dniu 14 lipca 2017 r. Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 10 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi w dniu 23.07.2012 r. do kwoty 4.750.000 PLN. Dotychczasowy termin spłaty upływał w dniu 24.07.2017 r., zaś po zmianie termin przypada na dzień 24.10.2017 r. Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Zmiana terminu spłaty kredytu nie wiąże się z ustanowieniem na majątku Emitenta nowych zabezpieczeń. Aneks nie zmienia zabezpieczeń kredytu, którymi pozostają:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;
- przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;
- zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytów;
- przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.
Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu obrotowego nr K01534/14 z dnia 5 listopada 2014 r., kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r. Dodatkowo Bank pozostaje w posiadaniu oświadczenia Emitenta złożonego w dniu 19.04.2016 r. w trybie art. 777§1 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku z tytułu zapłaty jego wierzytelności wynikających umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 r. W aneksie przewidziano, że oprocentowanie kredytu będzie umowne zmienne, liczone według stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.
W pozostałym zakresie aneks do umowy zawiera postanowienia typowe dla umów kredytowych.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-14 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2017-07-14 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Aneksowanie umów kredytowych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2017-07-14
Rok biezacy 2017
Numer 103
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.