Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie zarządu spółki zależnej. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-07-2017
Zarząd ASSETUS S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że nastąpiły zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej Emitenta, tj. spółce Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie. W dniu 14 lipca 2017 r. Zgromadzenie Wspólników odwołało ze składu zarządu Pana Macieja Modrowskiego i na jego miejsce powołało Pana Krzysztofa Możyszek i powierzyło mu funkcję członka zarządu.


Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu