Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja akcji serii J i K w KDPW ELECTROCERAMICS SA (PLGPFCS00018)

18-05-2016 17:00:48 | Bieżący | EBI | 15/2016
Zarząd spółki Electroceramics S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 18 maja 2016 r. Spółka otrzymała uchwałę nr 315/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) z dnia 18 maja 2016 r. na podstawie której postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 329.693.901 (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki Electroceramics S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, z czego 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii J oraz 129.693.901 (sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden) akcji serii K, oraz nadać im kod PLGPFCS00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.

Zarejestrowanie ww. akcji J oraz K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania.

Informacja o zarejestrowaniu akcji serii J oraz K pod kodem PLGPFCS00018 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Niespodziewański - Prezes Zarządu