Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. Milkpol Spółka Akcyjna (PLMLKPL00012)

20-05-2016 12:48:09 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd ?Milkpol? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (?Spółka?), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał ? poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl) ? na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Restauracji ?Fantazja? w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
15) Zamknięcie obrad.

Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu ? 20.05.2016 r.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ? 01.06.2016 r.
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia ? od 23.05.2016 r. do 02.06.2016 r.
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ? do 27.05.2016 r.
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ? do 30.05.2016 r.
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu ? od 14.06.2016 r.
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu ? do godz. 12:00 w dniu 17.06.2016 r.
Dzień Walnego Zgromadzenia ? 17.06.2016 r.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarto:
(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierającego m.in. informację o dotychczasowej i projektowanej treści zmienianych postanowień Statutu Spółki
(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
  • Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

RB EBI 011 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

RB EBI 011 Projekty uchwał ZWZ