Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zarządu w sprawie dywidendy Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna (PLDANKS00014)

20-05-2016 17:11:25 | Bieżący | EBI | 14/2016
Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu EBI nr 13/2016 z dnia 20 maja 2016 roku (?Informacja nt. udziału Emitenta w Programie BRIdge Alfa?) informuje, iż pomimo dotychczas stosowanej przez Emitenta polityki co do wypłat dywidendy akcjonariuszom Spółki podjął decyzję o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wstrzymanie jednorazowo wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 i przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy (przedmiotowy wniosek został także pozytywnie rozpatrzony przez Radę Nadzorczą Spółki). W sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie złożony przez spółkę Atmar sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, o której mowa zostanie pozytywnie rozpatrzony, Emitent wesprze finansowo spółkę w kwocie 6.000.000 zł, do czego zobowiązał się już na etapie przygotowania przez nią wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program BRIdge Alfa - http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312016/).

Zdaniem Zarządu Spółki przedmiotowa decyzja związana z inwestycją we Atmar sp. z o.o. (Emitent planuje przeznaczyć 6 mln zł na objęcie udziałów emitowanych przez spółkę lub formie mieszanej objecie udziałów/pożyczki podporządkowane ), przy założeniu pozyskania przez nią jednorazowego dofinansowania w wysokości ok. 24 mln zł w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programie BRIdge Alfa, spowoduje znaczny potencjalny wzrost wartości Emitenta (zwrot z inwestycji). Inwestycja w projekty realizowane przez Atmar sp. z o. o. powinna w dłuższym horyzoncie czasowym przynieść nadzwyczajne zyski z tytułu wzrostu tychże projektów (a tym samym Emitenta) poprzez ich sprzedaż do funduszy venture capital (stosowne porozumienia z dwoma funduszami venture capital zostały już zawarte przez Atmar sp. z o.o.).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu