Raporty Spółek ESPI/EBI

25/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

20-07-2017
oRB_ASO: Informacja o złożeniu przez Adama Mariańskiego wniosku o zabezpieczenie majątku Emitenta.

PAP
Data: 2017-07-20

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-20
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez Adama Mariańskiego wniosku o zabezpieczenie majątku Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu 20.07.2017 r. powziął informację o złożeniu przez byłego członka rady nadzorczej Emitenta, Adama Mariańskiego do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi wniosku o zabezpieczenie majątku Emitenta. O złożeniu przez Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta obejmującej likwidację jego majątku oraz o konflikcie z Emitentem informowano raportem ESPI nr 5/2017 i raportem ESPI nr 6/2017. Postanowieniem z dnia 11.07.2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek Adama Mariańskiego o ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem Emitenta i jednocześnie wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego, któremu zlecił przygotowanie sprawozdania, w którym nadzorca ma określić sytuację finansową Emitenta, rodzaj i wartość rynkową jego majątku, czy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące, czy Emitent posiada zobowiązanie wobec wnioskodawcy Adama Mariańskiego, czy podstawa tego zobowiązania wynika z dokumentów, z jakiego tytułu, od kiedy jest ono wymagalne, czy zobowiązania pieniężne Emitenta przekraczają wartość jego majątku a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące, czy istnieje zagrożenie utraty przez Emitenta zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie, czy posiadany przez Emitenta majątek wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo czy wystarczy jedynie na zaspokojenie tych kosztów, czy Emitent posiada wierzytelności sporne i w jakiej wysokości, czy posiada należności i w jakiej wysokości, czy posiada tytuł do należności, czy przeciwko Emitentowi były prowadzone egzekucje i z jakim skutkiem.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, mogłaby mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-20 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o złożeniu przez Adama Mariańskiego wniosku o zabezpieczenie majątku Emitenta.
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-07-20
Rok biezacy 2017
Numer 25
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.