Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii ?I? BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

30-11-2016 17:06:54 | Bieżący | EBI | 20/2016
W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2016 r. (zwanego dalej ?Emitentem?), Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
W dniu 17 czerwca 2016 r. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej podjęło Uchwałę nr 17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru nowych akcji ? serii ?I?.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, tj. w dniu 17 czerwca 2016 r.
Subskrypcja została zakończona w dniu 30 listopada 2016 r., w którym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego przed notariuszem Anną Sejdak w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69 (Rep. A Nr 11707/2016).

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii ?I? nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie umowy objęcia akcji serii ?I? z dnia 28 listopada 2016 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 100.000 sztuk i nie więcej niż 400.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 200.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii ?I? zostało objętych po cenie emisyjnej równej 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję serii ?I?.

7. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

- wszystkie 200.000. (słownie: dwieście tysięcy) sztuk akcji serii ?I? zostało objętych w zamian za gotówkę;

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje serii ?I? złożył jeden inwestor.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii ?I? zostały przydzielone jednemu inwestorowi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Akcje serii ?I? nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii ?I? wyniosły 25.052,00 złotych, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 15.552,00 złotych;
b) wynagrodzenia subemitentów ? 0,00 złotych (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 9.500,00 złotych;
d) promocji oferty ? 0,00 złotych;

Koszty emisji akcji serii ?I? poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

Podstawa prawna raportu: §4 ust. 1 pkt 1) - 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. ?Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu?.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu