Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy istotnej Stopklatka Spółka Akcyjna (PLSTPKL00012)

07-06-2016 16:21:33 | Bieżący | EBI | 25/2016
Zarząd Stopklatka S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2016 r. na warunkach rynkowych umowy o współpracy (?Umowa?) z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (?Polsat Media?) dotyczącej pozyskiwania reklam do programu Stopklatka TV.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie przewidywanego obowiązywania może przekroczyć równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończony 31 marca 2016 r.


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu