Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprzedaż udziałów w spółce Kamea Consulting Sp. z o.o. MBF Group Spółka Akcyjna (PLMBFCR00018)

08-06-2016 11:50:21 | Bieżący | EBI | 35/2016
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dn. 8 czerwca 2016 roku zawarł 3 umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Kamea Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Umowy?).

Na mocy wzmiankowanych Umów Emitent dokonał sprzedaży łącznie 595 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w spółce Kamea Consulting Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy za sumę 148.750 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. w średniej cenie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za jeden udział.

Po ww. transakcjach sprzedaży Emitent posiada 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów w spółce Kamea Consulting Sp. z o.o., które stanowią 17,89% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników.

Sprzedaż udziałów została podyktowana decyzją o ograniczeniu zaangażowania wynikającym z budowy bezpiecznego portfela spółek należących do Grupy MBF, które nie są od Emitenta spółkami zależnymi.

Ograniczenie zaangażowania nie wyklucza dalszej współpracy na poziomie doradztwa gospodarczego i biznesowego. Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż nie planuje w najbliższej przyszłość dalszej sprzedaży udziałów tej spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Robert Krassowski - Prezes Zarządu