Raporty Spółek ESPI/EBI

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

24-05-2013 16:17:40 | Bieżący | EBI | 17/2013
W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. (zwanego dalej "Emitentem") z dnia 17 grudnia 2012 r., Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
W dniu 17 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji - serii F.
Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, tj. w dniu 17 grudnia 2012 r.
Subskrypcja została zakończona dnia 24 maja 2013 r., w którym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego (zaprotokołowane w formie aktu notarialnego z dnia 24 maja 2013 r., Rep. A Nr 5867/2013 przez notariusza Mariusza Wróblewskiego w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1).

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Mając na względzie okoliczność, że objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umowy Objęcia Akcji Serii F zawartej w dniu 23 kwietnia 2013 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500 sztuk i nie więcej niż 300.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 144764 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na
okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
- 83.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji serii F zostało objętych po cenie emisyjnej równej 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję serii F.
- 61.764 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) sztuk akcji serii F zostało objętych po cenie emisyjnej równej 17,00 (słownie: siedemnaście) złotych za jedną akcję serii F.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 (słownie: jednemu) inwestorowi.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Umowa Objęcia Akcji Serii F została zawarta z jednym inwestorem w dniu 23 kwietnia 2013 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 167.396,34 złotych, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 złotych (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego);
b) wynagrodzenia subemitentów - 0,00 złotych (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 154.746,00 złotych;
d) promocji oferty - 0,00 złotych;
e) inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) - 12.650,00 złotych.
Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii F wynosi 3.124.988 złotych.
Koszty emisji akcji serii F poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1) - 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Andzrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu