Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjinariuszy - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

08-06-2016 15:31:09 | Bieżący | EBI | 10/2016
Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej (?Spółka?) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 6 lipca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej ?????????. w dniu ?????? w drodze kooptacji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

PDF ? Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF ? Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami
PDF ? Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PDF ? Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
PDF ? Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
PDF ? Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Hurtimex S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex

Formularze_WZA__Pełnomocnik_Hurtimex_S.A

HURTIMEX-WZA_2016_projekty_uchwał

Ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_Hurtimex_S.A