Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy SILVA CAPITAL GROUP S.A. (PLMWTNS00010)

10-06-2016 13:17:52 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy

PAP
Data: 2016-06-10

Firma: SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • OGLOSZENIE_o_zwolaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzien_30.06.2016-z_UZUPELNIENIEM.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2016-z_UZUPELNIENIEM.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-ZWZ_SCG_SA_30.06.2016_-z_UZUPELNIENIEM.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-06-10
  Skrócona nazwa emitenta
  SILVA CAPITAL GROUP S.A.
  Temat
  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Silva Capital Group S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza Silva Capital Group S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"ZWZ"_ zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku. Wniosek wpłynął w dnia 9 czerwca 2016 r.
  Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

  W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 10/2016 i raporcie bieżącym ESPI nr 1/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, ulega zmianie.

  Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanej przez akcjonariusza sprawy, tj.: "połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki", która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 17 porządku obrad.
  Dotychczasowy punkt 17, tj.: "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ", otrzymuje numer 18.
  Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. jest następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1_ Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  2_ Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
  10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1_ Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
  2_ Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
  12. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
  13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
  14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  17. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;
  18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:
  - uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  - projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały z porządku obrad nr 17;
  - formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.
  Załączniki
  Plik Opis
  OGLOSZENIE_o_zwolaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzien_30.06.2016-z_UZUPELNIENIEM.pdf OGŁOSZENIE o zwołaniu ZWZ SCG SA na dzień 30.06.2016 - z UZUPEŁNIENIEM
  projekty_uchwal_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2016-z_UZUPELNIENIEM.pdf projekty uchwał na ZWZ SCG SA-30.06.2016 -z UZUPEŁNIENIEM
  formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-ZWZ_SCG_SA_30.06.2016_-z_UZUPELNIENIEM.pdf formularz - instrukcja dot.wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - ZWZ SCG SA _30.06.2016_ - z UZUPEŁNIENIEM

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  SILVA CAPITAL GROUP S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-797 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Frnaciszka Klimczaka 17/80
  _ulica_ _numer_
  600 396 390
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  7792383479
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-06-10 Łukasz Bartczak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta SILVA CAPITAL GROUP S.A.
  Tytul Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 02-797
  Miasto Warszawa
  Ulica Frnaciszka Klimczaka
  Nr 17/80
  Tel. 600 396 390
  Fax
  e-mail
  NIP 7792383479
  REGON
  Data sporzadzenia 2016-06-10
  Rok biezacy 2016
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.