Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały WZA podjęte w dniu 28.07.2017 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

28-07-2017
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assetus S.A., które odbyło się w dniu 28.07.2017 r. Przy uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się?.
Pełnomocnik akcjonariusza W Enterprise S.A. i akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosili wniosek o odstąpienie od podjęcia uchwał w sprawach objętych punktem 11 i 12 porządku obrad, tj. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016, a także w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały ZWZA Assetus SA z 28.07.2017