Raporty Spółek ESPI/EBI

28/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

03-08-2017
oRB_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2017r.

PAP
Data: 2017-08-03

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-03
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2017r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000347195 _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _dalej: k.s.h._ zwołuje na dzień 30 sierpnia 2017 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _dalej: Zgromadzenie_. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 sierpnia 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres assetus@assetus.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _tj. poprzez pocztę elektroniczną_ na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza _akcjonariuszy_ lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a_ świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b_ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej _osób fizycznych_ upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

d_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej _osób fizycznych_ upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza _imię i nazwisko/firma_, treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika_. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 sierpnia 2017 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 sierpnia 2017 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 sierpnia 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406_3_ § 3 k.s.h., to jest:

1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2_ liczbę akcji,
3_ rodzaj i kod akcji,
4_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5_ wartość nominalną akcji,
6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
8_ cel wystawienia zaświadczenia,
9_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy _nazwy_ uprawnionych, ich miejsce zamieszkania _siedzibę_, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 _90-318 Łódź_ przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 25, 28 i 29 sierpnia 2017 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza _w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa_.

VIII. Dostęp do dokumentacji.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 , _91-318 Łódź_ w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie od dnia 14 sierpnia 2017 roku. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.IX. Strona internetowa, na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: assetus@assetus.pl.
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 sierpnia 2017 roku.

Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _"Spółka"_ niniejszym ogłasza projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2017 roku.

Uchwała nr 01/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."Uchwała nr 03/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."Uchwała nr 04/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016."Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej: "Spółka"_ po zapoznaniu się z treścią:
1_ sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku_,
2_
a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2016 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku_, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku stratą netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła _______________ zł _________________ oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku_, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku stratą netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła _______________ zł _________________;
3_ opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego _jednostkowego i skonsolidowanego _ Spółki za 2016 rok,
4_ sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego _ jednostkowego i skonsolidowanego _ za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

1_ opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz
2_ opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2016 na które składają się:
a_ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b_ bilans,
c_ rachunek zysków i strat,
d_ rachunek przepływów pieniężnych,
e_ zestawienie zmian w kapitale własnym,
f_ dodatkowe informacje i wyjaśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2016 stratą netto w wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła __________zł __________________ ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2016 stratą netto w wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła __________zł __________________.Uchwała nr 06/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości ________- zł ____________ _ pokryć z zysków lat następnych."
XI. OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

A. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpnia 2017 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a_ w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b_ w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________________
_imię i nazwisko / firma Pełnomocnika_

___________________________________________________________________________
_adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail____________________________________________________________________________
_NIP, PESEL/ REGON_

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________
_imię i nazwisko / firma Akcjonariusza_

___________________________________________________________________________
_adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail____________________________________________________________________________
_NIP, PESEL/ REGON____________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu_CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpnia 2017r.

Projekt uchwały nr 01/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 02/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 03/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 04/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 05/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 06/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-03 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2017r.
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-08-03
Rok biezacy 2017
Numer 28
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.