Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za maj 2016 r. Dektra Spółka Akcyjna (PLDKTRA00013)

14-06-2016 11:56:01 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (?Emitent?, ?Spółka?) przekazuje raport miesięczny za maj 2016 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:

1 911 079 zł w miesiącu maju 2016 r., spadek 9,9% rdr,
6 787 488 zł narastająco w okresie styczeń ? maj 2016 r., spadek o 13% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

EBI 9/2016 z dnia 13.05.2016 r. Raport miesięczny za kwiecień 2016 r.,

4. Kalendarz inwestora:

W dniu 17 czerwca 2016 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra S.A.
W dniu 14 lipca 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc czerwiec 2016 r.,


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Stefański - Prezes Zarządu