Raporty Spółek ESPI/EBI

30/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

05-08-2017
oRB_ASO: Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej.

PAP
Data: 2017-08-05

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-05
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej Emitent _, zawiadamia, że w dniu 04.08.2017 r. , w związku z podpisaniem umowy przez spólkę zależną Emitenta tj. Moderndach sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie z Doradcą Restrukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy restrukturyzacyjnego , został odwołany Prezes Zarządu spółki zależnej Emitenta . Jednocześnie rozpoczęte zostały prace i konsultacje z Doradcą Restrukturyzacyjnym , dotyczące modelu zarządzania spółki zależnej podczas procesu restrukturyzacji , co będzie również przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Udziałowców spółki zależnej Emitenta tj. Moderndach sp. z o.o. , które planowane jest na koniec sierpnia 2017r.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, mogłaby mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-05 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej.
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-08-05
Rok biezacy 2017
Numer 30
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.