Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 9/2015 EBC SOLICITORS S.A. (PLEBCSL00011)

15-06-2016 15:09:41 | Bieżący | ESPI | 11/2016
oRB_ASO: Korekta raportu bieżącego nr 9/2015

PAP
Data: 2016-06-15

Firma: EBC SOLICITORS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-15
Skrócona nazwa emitenta
EBC SOLICITORS S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 9/2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, przekazuje korektę do raportu nr 9/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku, w związku z pomyłką dotyczącą liczby akcji Emitenta posiadanych pośrednio przez akcjonariusza Adama Osińskiego. Z przedmiotowego raportu wynika, że Adam Osiński po dokonaniu transakcji przez Aspesi Investments Limited posiada pośrednio 4.530.000 akcji Spółki. Natomiast prawidłowa liczba to 4.430.000 akcji.

Skorygowana treść raportu bieżącego, o którym mowa wyżej, brzmi:

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że Emitent powziął informację od Adama Osińskiego _"Akcjonariusza"_, który na podstawie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm._ zawiadomił, iż w związku z dokonaniem zapisu na 2.200.000 akcji serii C EBC Solicitors S.A. o łącznej wartości nominalnej 220.000 zł w dniu 24 września 2015 r. oraz na 1.197.600 akcji serii C EBC Solicitors S.A. o łącznej wartości nominalnej 119.760 zł w dniu 7 października 2015 r. przez Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję w organie zarządzającym, a następnie z rejestracją, w dniu 9 listopada 2015 r., przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 9.000.000 akcji serii C EBC Solicitors S.A. zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki EBC Solicitors S.A. posiadanych przez Aspesi Investments Limited.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 3,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 3,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio – wraz z podmiotami kontrolowanymi – 1.132.400 akcji Spółki, reprezentujących 37,75 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 37,75 proc. głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 100.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 4.430.000 akcji Spółki, reprezentujących 36,92 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 36,92 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-15 Adam Osiński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EBC SOLICITORS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EBC SOLICITORS S.A.
Tytul Korekta raportu bieżącego nr 9/2015
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-131
Miasto WARSZAWA
Ulica GRZYBOWSKA
Nr 4 LOK. U9B
Tel. +48 (22) 419 20 70
Fax +48 (22) 419 20 69
e-mail
NIP 525-23-82-713
REGON 140778886
Data sporzadzenia 2016-06-15
Rok biezacy 2016
Numer 11
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.