Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dotycząca rejestracji akcji serii H Luxima Spółka Akcyjna (PLLUXIM00011)

15-06-2016 14:22:35 | Bieżący | EBI | 10/2016
Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 r. Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 3 czerwca 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o oddaleniu wniosku o rejestrację akcji Spółki serii H, wskazując na uchybienia formalno-prawne.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podejmie działania mające na celu rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii H.

O emisji akcji serii H Spółka informowała raportami bieżącymi nr 13/2015, 20/2015 i 1/2016.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Tadeusz Hapon - Prezes Zarządu