Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku oraz o ponownym zwołaniu ZWZ na dzień 21 lipca 2016 roku Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna (PLNWCFR00012)

23-06-2016 11:58:14 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd Emitenta. niniejszym informuje, iż w związku z brakiem wymaganego przez statut Spółki kworum do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia odwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku.

Z uzyskanej z KDPW listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku wynika, iż reprezentowane będzie jedynie 1,80 % (jeden i 80/100 procent) kapitału zakładowego.

Zgodnie z § 32 statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

Jednocześnie Zarząd Emitent postanawia zwołać ponownie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ? 402(2) Kodeksu spółek handlowych na dzień 21 lipca 2016 roku, na godzinę 10.30 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 465 w Warszawie (kod pocztowy: 02-844) w Sali ?Bellatrix?

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Dorota Mrówka - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

NF S.A. _ogłoszenie o ZWZ lipiec 2016_ zatwierdzenie roku 2015

NF S.A. - ZWZ lipiec 2016_projekty uchwał

NF S.A. _ZWZ lipiec 2016_wzór formularza pełnomocnictwa i do głosowania

NF S. A. - ZWZ lipiec 2016_liczba akcji i głosów