Raporty Spółek ESPI/EBI

Przekroczenie progu powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. AGROTOUR S.A. (PLAGRTR00011)

24-06-2016 17:12:46 | Bieżący | ESPI | 10/2016
oRB_ASO: Przekroczenie progu powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

PAP
Data: 2016-06-24

Firma: AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-24
Skrócona nazwa emitenta
AGROTOUR S.A.
Temat
Przekroczenie progu powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. informuje, iż 24 czerwca 2016 roku, otrzymał od Spółki ABS INVESTMENT S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki AGROTOUR S.A.

1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zawarciem cywilnoprawnej umowy i sprzedaży akcji i ich przeksięgowaniem w dniu 21 czerwca 2016 roku, na mocy której ABS INVESTMENT S.A. nabył 200.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki AGROTOUR S.A.
2. Przed dokonaniem transakcji spółka ABS INVESTMENT S.A. posiadała 137.400 akcji co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego AGROTOUR S.A. i uprawniało do wykonywania 137.400 głosów co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.
3. Po dokonaniu transakcji spółka ABS INVESTMENT S.A. posiada 337.400 akcje stanowiących 12,27% kapitału zakładowego AGROTOUR S.A. i uprawniających do wykonywania 337.400 głosów, co stanowi 12,27% ogólnej liczby głosów.

Poinformowano również, że dalsze zwiększenie/zmniejszenie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, w celu realizacji korzyści ekonomicznych ze zbycia lub wzrostu wartości akcji, będzie zależało od sytuacji w spółce AGROTOUR S.A. jak i otoczenia rynku.
Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki AGROTOUR S.A., a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
AGROTOUR S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
43-438 Brenna
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ul. Lesnica 61
_ulica_ _numer_
+48 33 810 06 37 +48 33 810 06 37
_telefon_ _fax_
agrotoursa.pl
_e-mail_ _www_
5482545283
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-24 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta AGROTOUR S.A.
Tytul Przekroczenie progu powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 43-438
Miasto Brenna
Ulica Ul. Lesnica
Nr 61
Tel. +48 33 810 06 37
Fax +48 33 810 06 37
e-mail
NIP 5482545283
REGON
Data sporzadzenia 2016-06-24
Rok biezacy 2016
Numer 10
adres www agrotoursa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.