Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania MORIZON S.A. (PLMORZN00016)

29-06-2016 10:39:36 | Bieżący | ESPI | 8/2016
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2016-06-29

Firma: MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
MORIZON S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_ wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372685 _dalej "Spółka"_ informuje, że otrzymała zawiadomienie od Jarosława Święcickiego _dalej jako "Akcjonariusz"_ sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1382 z późn. zm._, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisję akcji serii G doszło do zmiany stanu posiadania przez Akcjonariusza ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusz posiadał 7.800.920 akcji Spółki reprezentujących 21,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 21,83 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po rejestracji podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki posiadam 7.800.920 akcji Spółki, reprezentujących 19,94 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 19,94 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że:
nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza osoby posiadające akcje Spółki,
nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie,
nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MORIZON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-532 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rakowiecka 36 lok.341
_ulica_ _numer_
+48 22 848 40 65 +48 22 848 35 17
_telefon_ _fax_
www.morizon.pl
_e-mail_ _www_
9570986959 220543196
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-29 Jarosław Święcicki
2016-06-29 Sławomir Topczewski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MORIZON S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-532
Miasto Warszawa
Ulica Rakowiecka
Nr 36 lok.341
Tel. +48 22 848 40 65
Fax +48 22 848 35 17
e-mail
NIP 9570986959
REGON 220543196
Data sporzadzenia 2016-06-29
Rok biezacy 2016
Numer 8
adres www www.morizon.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.