Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. Adform Group Spółka Akcyjna (PLADFRM00026)

30-06-2016 16:58:45 | Bieżący | EBI | 18/2016
Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r. na podstawie §21 ust. 1 pkt 9 Statutu podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Grzegorza Dębskiego. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Pan Grzegorz Dębski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynał w maju 2005 r. jako Manager Zespołu Doradców Klienta EFECT Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Przez cały okres pracy zawodowej, związany z szeroko pojętymi usługami wspierającymi funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym usługami doradczymi z zakresu oceny, przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych. Wieloletnie doświadczenie Pan Grzegorz Dębski zdobywał, pełniąc funkcje menadżerskie w Banku Handlowym S.A. (CitigoldWealth Manager), HSBC Bank Polska S.A. (Premier Relationship Manager, Premier Relationship Manager Mortgage), NWAI Dom Maklerski S.A. (PrivateBanker, Investment Manager). Aktualnie Pan Grzegorz Dębski jest wspólnikiem w spółce ECDDP Investment Sp. z o.o. i odpowiada za innowacyjne projekty inwestycyjne w segmencie klienta korporacyjnego oraz analizę zewnętrznych źródeł finansowania.
Pan Grzegorz Dębski nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.
Od czerwca 2013 roku jest udziałowcem w spółce ECDDP Investment Sp. z o.o.
Pan Grzegorz Dębski w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013, poz 1030 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2015 rok, poz. 233 z późn. zm.).
Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.
Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1142).

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Andrzej Kuncewicz - Prezes Zarządu
  • Tomasz Teresak - Wiceprezes Zarządu