Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji serii BGD0920 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

18-08-2017 16:02:42 | Bieżący | EBI | 17/2017
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 18.08.2017 r. podjął uchwałę Nr 19/2017 w sprawie emisji obligacji serii BGD0920 (dalej "Uchwała"). Zgodnie z podjętą Uchwałą, Emitent wyemituje nie więcej niż 5.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej obligacji 1.000 PLN każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 5.000.000 PLN. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Dzień emisji obligacji ustalono na 8 września 2017 roku. Dzień wykupu obligacji ustalono na 8 września 2020 roku. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie będzie zmienne według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz począwszy od drugiego okresu odsetkowego, powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Zgodnie z Uchwałą, emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Do czasu rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., czynności związane z prowadzeniem ewidencji emitowanych obligacji i dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Alior Bank S.A., na podstawie umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. Zarząd zdecydował również, że emitowane obligacje mogą być przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w trybie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pod warunkiem rejestracji w KDPW S.A., Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii BGD0920 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Bondspot S.A. Jednocześnie Emitent wskazuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia nabywcom emitowanych obligacji serii BGD0920, czyli na dzień 30 czerwca 2017 roku, wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta wynosiła 28.746.819,12 złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 652.880,33 złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii BGD0920, przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 38.000.000 złotych.

Podstawa prawna:
Par. 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu