Raporty Spółek ESPI/EBI

33/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

24-08-2017
oRB_ASO: Informacja o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z 16.08.2017r. o zabezpieczeniu roszczenia Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa .

PAP
Data: 2017-08-24

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-24
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z 16.08.2017r. o zabezpieczeniu roszczenia Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa .
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu 24.08.2017 r. Emitent otrzymał Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia roszczenia spółki Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian wynikających z uchwały nr 22 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w dniu 30 czerwca 2017r.

W ocenie Emitenta są to kolejne działania podejmowane przez p. Adama Mariańskiego ,w ramach konfliktu personalnego powstałego po odwołaniu żony p. Adama Mariańskiego , p. Doroty Mariańskiej z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki Moderndach sp. z o.o. , które utrudniają normalne funkcjonowanie spółki zarówno Emitenta , jego spółek zależnych jak również rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta , co może mieć znaczący wpływ na osiągane wyniki Emitenta w przyszłości jak również cenę akcji Emitenta.

O poprzednich działaniach tj. o złożeniu przez Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta obejmującej likwidację jego majątku oraz o konflikcie z Emitentem , Spółka informowała swoim raportem ESPI nr 5/2017 i raportem ESPI nr 6/2017. Postanowieniem z dnia 11.07.2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek Adama Mariańskiego o ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem Emitenta i jednocześnie wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego, któremu zlecił przygotowanie sprawozdania, w którym nadzorca ma określić sytuację finansową Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, mogłaby mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-24 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z 16.08.2017r. o zabezpieczeniu roszczenia Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa .
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-08-24
Rok biezacy 2017
Numer 33
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.