Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna (PLGRMNK00014)

01-07-2016 11:18:59 | Bieżący | EBI | 25/2016
Zarząd Mennicy Skarbowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku aktem notarialnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 104 010,00 zł (słownie: sto cztery tysiące i dziesięć złotych) o kwotę 104 010,00 zł (słownie: sto cztery tysiące i dziesięć złotych) do kwoty 208 020,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy i dwadzieścia złotych) poprzez zwiększenie nominalnej wartości dotychczasowych akcji na okaziciela serii A i serii B z 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każdy ze środków własnych Spółki.
W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Emitenta.
Dotychczasowe brzmienie;
?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.010 zł (sto cztery tysiące i dziesięć złotych) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2) 40.100 (słownie: czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.?
Nowe brzmienie:
?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 208 020,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy i dwadzieścia złotych) i dzieli się na:
1) (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2) 40.100 (słownie: czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.?

Treść podjętej uchwały znajduje się w załączniku do raportu nr 24/2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu

  • Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu