Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie przez Spółkę zależną wezwania do zapłaty w związku z rozwiązanym kontraktem dotyczącym projektu w Bełchatowie APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

01-07-2016 19:34:56 | Bieżący | EBI | 20/2016
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. do siedziby Spółki zależnej od Emitenta APANET Green System sp. z o.o. (?Spółka zależna?) wpłynęło datowane na 10 czerwca 2016 r. pismo od Wykonawcy projektu pn. ?Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa? (?Wykonawca?), w ramach którego Spółka zależna świadczyła usługi podwykonawcze. Przedmiotowe pismo wysłane zostało na poprzedni adres siedziby Spółki zależnej, a następnie dopiero przekazana na aktualny adres siedziby Spółki zależnej. W treści pisma Wykonawca domaga się zapłaty przez Spółkę zależną kwoty 986.500,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) tytułem kary umownej i odszkodowania z tytułu szkody poniesionej jakoby przez Wykonawcę w wyniku niewykonania przez Spółkę zależną zobowiązania umownego.

Zarząd Emitenta informuje, że Zarząd Spółki zależnej, po zasięgnięciu opinii prawników w powyższym zakresie, uznał żądanie sformułowane w przedmiotowym piśmie za bezzasadne. W efekcie Spółka zależna nie zamierza zastosować się do otrzymanego wezwania do zapłaty. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że pozwem wniesionym do Sądu w dniu 10 lutego 2016 r. Spółka zależna domaga się zasądzenia od Wykonawcy kwoty 509.555 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Na dochodzoną pozwem kwotę składa się kwota 281.055 zł kary umownej naliczonej przez Spółkę zależną wobec odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po Wykonawcy oraz kwota w wysokości 228.500 zł tytułem zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy uiszczonego przez Spółkę zależną. W ocenie Zarządu Spółki zależnej nadesłane wezwanie do zapłaty może być elementem taktyki procesowej Wykonawcy w procesie o zapłatę zainicjowanym przez Spółkę zależną.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto w raporcie bieżącym EBI nr 8/2015 Emitent zadeklarował informowanie o dalszym przebiegu sprawy rozwiązanego kontraktu na dostawę i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Andrzej Lis - Prezes Zarządu