Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

01-09-2017
Zarząd Spółki Assetus S.A. (dalej Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 01 września 2017r. została podpisana Umowa o świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego zawarta ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę Platinium Investment Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) ?NewConnect? prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy wyżej wymienionej umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu