Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 2.10.2017r. WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLWLTHB00010)

04-09-2017 12:38:21 | Bieżący | EBI | 21/2017
Zarząd spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) zwołuje na dzień 2 października 2017 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Zgromadzenie). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjecie uchwały w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę.
8.. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych .
18.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 11 sierpnia 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wealthbay@wealthbay.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres wealthbay@wealthbay.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.


IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.wealthbay.pl
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wealthbay@wealthbay.pl , tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 16 września 2017 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 16 września 2017 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 18 września 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 k.s.h., to jest:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 (90-318 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 27, 28 i 29 sierpnia 2017 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres wealthbay@wealthbay.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VIII. Dostęp do dokumentacji.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 , (91-318 Łódź) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wealthbay.pl . Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.


IX. Strona internetowa, na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wealthbay.pl . Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wealthbay@wealthbay.pl
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

X. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU ,
Zarząd WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka ) niniejszym ogłasza projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 października 2017 roku.

Uchwała nr 01/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....

Uchwała nr 03/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana.....

Uchwała nr 04/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjecie uchwały w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę.
8.. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych .
18.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Uchwała nr 05/10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017r. .
w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia:
kontynuować działalność Spółki, mimo że strata za rok 2016 przewyższa sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
Uchwała nr 06/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017 r. .
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Spółki.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________

Uchwała nr 07/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________
Uchwała nr 08/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017 roku

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453§2 i §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala emisję 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy ) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 250001 do 500.000 , uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§2
Warranty Subskrypcyjne mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne.

§3
Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych (seriach).

§4
Warranty Subskrypcyjne będą wydawane odpłatnie.

§5
Warranty Subskrypcyjne mogły być wydawane w zamian za wkład pieniężny.

§6
Warranty Subskrypcyjne emitowane będą na rzecz pracowników, członków organów spółki, managerów spółki i osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności Spółki.

§7
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia nabywców Warrantów Subskrypcyjnych, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć).

§8
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydawaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
a) skierowania do wybranych podmiotów oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
b) zawarcia z nabywcami umów nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
c) określenia wielkości transz Warrantów Subskrypcyjnych i nadania poszczególnym transzom numerów serii;
d) określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach (transzach);
e) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych dla poszczególnych serii;
f) wydawania nabywcom Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach (transzach), a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach oraz do wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za potrzebne.

§9
Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji, które będą emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, albo sposób ustalenia tej ceny zostaną wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w celu wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych, który wykona prawo objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje.

§10
Spółka będzie emitować akcje zwykłe na okaziciela serii G lub kolejnych serii w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych po określonej cenie emisyjnej.

§11
Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł objąć akcje Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tylko w terminie 10 (słownie: dziesięciu) lat począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych, ale nie dłużej niż do dnia 30 września 2027 roku.

§12
Każdy Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie niniejszej uchwały traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki albo upływu terminu do objęcia tych akcji, zgodnie z §11 niniejszej uchwały.
§13
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 09/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 2 października 2017 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 448§1 i §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.
Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki WEALTH BAY S.A. o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych). Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych).

§2.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1, następuje w drodze emisji 100.000 (słownie: sto tysięcy ) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych ) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych). Akcje serii G nie są uprzywilejowane i mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§3.
Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, dokonuje się w celu realizacji praw do objęcia akcji Spółki serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 04/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi podjętej w dniu 4 marca 2016r.
§4.
Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki serii G będą osoby, które nabyły Warranty Subskrypcyjne wyemitowane na podstawie Uchwały nr 04/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi podjętej w dniu 4 marca 2017r
i pozostają w ich posiadaniu w momencie składania oświadczenia o wykonaniu prawa inkorporowanego w Warrantach Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii G. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki serii G.

§5.
Emisja akcji Spółki serii G następuje poza ofertą publiczną, o której mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. tekst jedn. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, które będą uprawnione do objęcia akcji Spółki serii G nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§6.
Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje Spółki serii G będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym nastąpi objęcie akcji Spółki serii G przez osobę uprawnioną do ich objęcia w rozumieniu §4 niniejszej Uchwały, tj. w razie objęcia akcji serii G do końca roku 2017 - począwszy od 01 stycznia 2018 roku, czyli w dywidendzie wypłacanej za rok 2017.

§7.
Cena emisyjna akcji Spółki serii G obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych będzie ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki.

§8.
Warunkiem objęcia akcji serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu akcji Spółki serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych na formularzu, którego treść przygotuje Zarząd Spółki i udostępni posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, oraz
b) zapłata przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych ceny emisyjnej za Warranty Subskrypcyjne, z których wykonują prawo objęcia akcji Spółki serii G
c)zapłata przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych ceny emisyjnej za akcje serii G.

§9.
Objęcie akcji Spółki serii G w ramach realizacji uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych nastąpić będzie mogło począwszy od chwili objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do dnia 2 października 2027 roku.

§10.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności lub decyzji we wszystkich sprawach związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
o którym mowa w § 1, w szczególności do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii G;
b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją lub przydziałem Spółki akcji serii G;
c) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii G, celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 452 Kodeksu spółek handlowych;
d) złożenia oświadczenia, że akcje Spółki serii G zostały wydane nabywcom akcji Spółki serii G, którzy wnieśli pełne wkłady.

§11.
1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii G w celu ich dematerializacji.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów wykonywanych z akcji Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki tj. 2 października 2017r.

Ogólna liczba akcji ? 750.000 sztuk
Liczba głosów wykonywanych z 750.000 akcji wynosi 750.000 głosów na NWZA Spółki.


XI. OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

A. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 2 października 2017 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)


___________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)


CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 września 2017r.

Projekt uchwały nr 01/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 02/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 03/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 04/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 05/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę.
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 06/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 07/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 08/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:


Projekt uchwały nr 09/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu