Raporty Spółek ESPI/EBI

Skup akcji własnych JR HOLDING S.A. (PLJRINV00013)

05-07-2016 19:15:34 | Bieżący | ESPI | 21/2016
oRB_ASO: Skup akcji własnych

PAP
Data: 2016-07-05

Firma: JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-05
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie _Emitent, Spółka_ informuje, iż w wykonaniu uchwały numer 4/01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2013 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki _Repertorium A Nr 51/2016_, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji w dniu 04.07.2016 roku wynosi:
- 2000 _dwa tysiące_ sztuk po cenie 1,30 złotych za 1 akcję,
- 1200 _jeden tysiąc dwieście_ sztuk po cenie 1,33 złotych za 1 akcję,

Akcje nabyte stanowią 0,008 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,005 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 70.200 _siedemdziesiąt tysięcy dwieście_ sztuk akcji własnych, co stanowi 0,18 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,12 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 0,80 złotych. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do nabycia 7.800.000 _siedmiu milionów osiemset tysięcy_ sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
JR HOLDING S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
30-611 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Malwowa 30
_ulica_ _numer_
+48 12 654 05 19 +48 12 654 05 19
_telefon_ _fax_
www.jrinvest.pl
_e-mail_ _www_
679-27-81-972 356763788
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
January Ciszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta JR HOLDING S.A.
Tytul Skup akcji własnych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 30-611
Miasto Kraków
Ulica Malwowa
Nr 30
Tel. +48 12 654 05 19
Fax +48 12 654 05 19
e-mail
NIP 679-27-81-972
REGON 356763788
Data sporzadzenia 2016-07-05
Rok biezacy 2016
Numer 21
adres www www.jrinvest.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.