Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2016 r. Adform Group Spółka Akcyjna (PLADFRM00026)

05-07-2016 13:35:27 | Bieżący | EBI | 19/2016
Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.
W czerwcu Spółka pozyskiwała coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.
W czerwcu ze względu na okres wakacyjny nie były organizowane żadne targi branżowe, w których Spółka mogłaby wziąć udział. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w sezonie jesienno-zimowym.
Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu 2016 roku:
Raport roczny 11/2016 z 03.06.2016 r. ? Raport roczny jednostkowy Adform Group S.A. za 2015 rok.
Raport roczny 12/2016 z 03.06.2016 r. ? Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2015 rok.
Raport bieżący 13/2016 z 03.06.2016 r. ? Aneks do umowy zbycia udziałów w spółce zależnej Wimet Sp. z o.o.
Raport bieżący 14/2016 z 03.06.2016 r. ? Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.
Raport bieżący 15/2016 z 13.06.2016 r. ? Raport miesięczny Adform Group S.A. za maj 2016 r.
Raport kwartalny 16/2016 z 15.06.2016 r. ? Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.
Raport kwartalny 17/2016 z 30.06.2016 r. ? Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.
Raport kwartalny 18/2016 z 30.06.2016 r. ? Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A.
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w czerwcu 2016 roku:
Raport RB-W_ASO 1/2016 z 03.06.2016 r. ? Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W czerwcu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 sierpnia 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2016 r.
W dniu 16 sierpnia 2016 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

  • Andrzej Kuncewicz - Prezes Zarządu
  • Tomasz Teresak - Wiceprezes Zarządu