Raporty Spółek ESPI/EBI

107/2017 BIOGENED S.A. (PLBIOGN00018)

06-09-2017 00:07:07 | Bieżący | ESPI | 107/2017
oRB_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

PAP
Data: 2017-09-05

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 107 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-05
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 05.09.2017 r. otrzymał zawiadomienie od VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1639_ o przekroczeniu przez tę spółkę progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta poprzez nabycie przez VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 r. od Pani Ewy Kruk 200.000 sztuk akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło poza zorganizowanym system obrotu. Zawiadamiający wskazał, że przed zawarciem transakcji z dnia 31.08.2017 r. z Panią Ewą Kruk nie posiadał akcji Emitenta. Nie występowały również podmioty zależne od VIVARO CAPITAL Sp. z o.o., które posiadałyby akcje Emitenta. Po transakcji z dnia 31.08.2017 r. VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. posiada 200.000 akcji Emitenta, co stanowi 8,14% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia akcjonariusza do 200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 8,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający wskazał również, że po dokonaniu transakcji nie ma podmiotów zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej _…_, które posiadałyby akcje Emitenta. Brak jest również wobec VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3_ ustawy o ofercie publicznej _…_, ani też VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. nie dysponuje głosami wynikającymi z okoliczności wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 w/w ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-05 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2017-09-05 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2017-09-05
Rok biezacy 2017
Numer 107
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.