Raporty Spółek ESPI/EBI

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. zwołanym na 30 czerwca 2016 roku SILVA CAPITAL GROUP S.A. (PLMWTNS00010)

06-07-2016 14:52:14 | Bieżący | ESPI | 4/2016
oRB_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. zwołanym na 30 czerwca 2016 roku

PAP
Data: 2016-07-06

Firma: SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
SILVA CAPITAL GROUP S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. zwołanym na 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Silva Capital Group S.A._"Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.:

- Towarzystwo Finansowe Mibrok Sp. z o. o.– posiadała 86.062.065 akcji Spółki, z których przysługiwało 86.062.065 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 30,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sarmacka 18/48
_ulica_ _numer_
600 396 390
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
7792383479
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-06 Łukasz Bartczak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SILVA CAPITAL GROUP S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. zwołanym na 30 czerwca 2016 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-972
Miasto Warszawa
Ulica Sarmacka
Nr 18/48
Tel. 600 396 390
Fax
e-mail
NIP 7792383479
REGON
Data sporzadzenia 2016-07-06
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.