Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami Spółki. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

12-09-2017
Zarząd Spółki ASSETUS S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.08.2017 roku Spółka za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymała Uchwałę Nr 1006/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki.
Zgodnie z Uchwałą, zawieszenie obrotu akcjami Spółki, obowiązuje do końca dnia obrotu następującego po dniu spełnienia poniższych warunków:
1. wypełnienia przez Emitenta obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 2) Uchwały Nr 876/2017 Zarządu Giełdy z dnia 3 sierpnia 2017 r.,
2. przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki ASSETUS S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu