Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów S.A. z/s w Chorzowie Ruch Chorzów Spółka Akcyjna (PLRCHZW00012)

14-07-2016 11:59:11 | Bieżący | EBI | 19/2016
Zarząd Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie informuje, iż powziął informację, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie odwołało z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, Panów : Krzysztofa Matelę, Sławomira Rybkę oraz pana Mariusza Jabłońskiego.
Zarząd dziękuje Panu Krzysztofowi, Panu Sławomirowi oraz Panu Mariuszowi za owocną współpracę.
Ponadto rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyli Panowie Ryszard Sasak oraz Leszek Bulkowski.
Zarząd dziękuje Panu Ryszardowi oraz Panu Leszkowi za owocną współpracę.
Spółka informuje również, iż na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostali powołani nowi Członkowie Rady Nadzorczej:
? Pani Marta Stryjniak,
? Pani Beata Drzazga,
? Jerzy Weindich,
? Eugeniusz Gorczowski,
? Michał Dubiel.

Pani Marta Stryjniak jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykonuje zawód Radcy Prawnego - wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod nr kt 3386. Pani Marta ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ?Akademia Spółek? z zakresu prawa spółek. handlowych. Od 2008 roku Pani Marta Stryjniak doradza spółkom z sektora hutniczego. Pani Marta posługuje się biegle językiem angielskim. Nie wykonuje, poza Emitentem, działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. W okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Marta Stryjniak nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Marta Stryjniak pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Marta Stryjniak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Marta nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów, zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane przez Emitenta w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Dokument Informacyjny?.

  • Dariusz Smagorowicz - Prezes Zarządu
  • Mirosław Mosór - Wiceprezes Zarządu