Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna (PLKPWEC00015)

22-07-2016 22:51:48 | Bieżący | EBI | 36/2016
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 22 lipca 2016 r. powziął wiedzę, iż w dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałą nr 21 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 06 czerwca 2016 r.
Treść § 17 ust. 2. Statutu Spółki przed zmianą:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.
Treść §17 ust. 2 Statutu Spółki po zmianie:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
W załączeniu Spółka przekazuje pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Remigiusz Brzeziński - Prezes Zarządu


Załączniki:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ - tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 czerwca 2016 roku