Raporty Spółek ESPI/EBI

109/2017 BIOGENED S.A. (PLBIOGN00018)

20-10-2017 17:29:36 | Bieżący | ESPI | 109/2017
oRB_ASO: Rejestracja obligacji serii BGD0920 w KDPW

PAP
Data: 2017-10-20

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 109 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-20
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Rejestracja obligacji serii BGD0920 w KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 20 października 2017 r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z której wynika, że w dniu 19 października 2017 r. podjęta została uchwała nr 701/17 przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowaniu w dniu 24 października 2017 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.000 _słownie: pięć tysięcy_ sztuk obligacji na okaziciela serii BGD0920 o wartości nominalnej 1.000 _słownie: jeden tysiąc_ złotych każda obligacja i o oznaczeniu zarejestrowanych obligacji kodem PLBIOGN00034.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-20 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2017-10-20 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Rejestracja obligacji serii BGD0920 w KDPW
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2017-10-20
Rok biezacy 2017
Numer 109
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.