Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie Aneksu do Listu Intencyjnego STOPPOINT Spółka Akcyjna (PLPRKLS00016)

31-08-2016 14:50:56 | Bieżący | EBI | 21/2016
Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 11 czerwca 2016 roku, informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. wpłynął do spółki podpisany przez spółkę Bioalt sp. z o.o. oraz Produkty Klasztorne S.A. Aneks nr 2 (?Aneks?) do Listu Intencyjnego, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
Przedmiotem Aneksu jest przesunięcie terminu podpisania Umowy Inwestycyjnej do dnia 31 października 2016 r. (pierwotna data wynikająca z aneksu nr 1 zakładała podpisanie Umowy Inwestycyjnej do dnia 31 sierpnia 2016 r.) Zmiana daty związana jest z trwającymi końcowymi działaniami zmierzającymi do właściwego zakończenia negocjacji procesu inwestycyjnego wskazanego Liście Intencyjnym oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  • Marek Nowicki - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Żarnik-Chojnacka - Wiceprezes zarządu