Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych Acrebit Spółka Akcyjna (PLACREO00019)

20-09-2016 08:22:36 | Bieżący | EBI | 16/2016
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 19 września 2016 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2015 roku.

W związku z powyższym, w dniu 19 września 2016 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 1000 akcji Spółki po średniej cenie 1,9 zł za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 899,70 złotych. Nabyte akcje stanowią około 0,036 proc. kapitału zakładowego oraz około 0,036 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 13500 akcji, stanowiących 0,486 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 0,486% proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 0,486 proc. udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  • Michał Przyłęcki - Prezes Zarządu