Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykup obligacji oraz emisja obligacji REMEDIS S.A. (PLREMDS00021)

26-09-2016 18:19:30 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB_ASO: Wykup obligacji oraz emisja obligacji

PAP
Data: 2016-09-26

Firma: REMEDIS S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016 KNF
Data sporządzenia: 2016-09-26
Skrócona nazwa emitenta
REMEDIS S.A.
Temat
Wykup obligacji oraz emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z 22 września 2016 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 26 września 2016 r. spółka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 6.760.388,00 zł.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2016 z 22 września 2016 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 26 września 2016 r. objęte zostały obligacje nowych emisji na łączną kwotę 6.774.960,00 zł z terminem wykupu przypadającym na 25 września 2018 r.
Rodzaj emitowanych obligacji: imienne, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu.
Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.
Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Emitent wskazuje na istotność powyższej informacji ze względu na fakt, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REMEDIS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
REMEDIS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-855 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Petera Mansfelda 4
_ulica_ _numer_
_61_ 66 57 800 _61_ 66 57 809
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
781-179-27-48 300464078
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-26 Marcin Wyszogrodzki Prokurent Marcin Wyszogrodzki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta REMEDIS S.A.
Symbol Emitenta REMEDIS S.A.
Tytul Wykup obligacji oraz emisja obligacji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-855
Miasto Poznań
Ulica Petera Mansfelda
Nr 4
Tel. (61) 66 57 800
Fax (61) 66 57 809
e-mail
NIP 781-179-27-48
REGON 300464078
Data sporzadzenia 2016-09-26
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.