Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G. Tekst jednolity Statutu Spółki EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna (PLVRTLV00019)

20-08-2010 17:22:21 | Bieżący | EBI | 33/2010
Zarząd VIRTUAL VISION S.A. informuje, iż dnia 20 sierpnia 2010 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i rejestracji 117.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy VIRTUAL VISION SA. w kwocie 2.500.000,00 zł dzieli się na 250.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym:
• 30.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
• 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
• 24.820.918 akcji zwykłych na okaziciela serii D
• 30.179.082 akcji zwykłych na okaziciela serii E
• 26.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
• 117.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 280.000.000

Ponadto, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający wskazaną powyżej zmianę wysokości kapitału zakładowego VIRTUAL VISION S.A.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect-
§ 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect-

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

statut VISION-VISION -SA-2500000