Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B w ASO na rynku NewConnect 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

04-11-2016 11:25:30 | Bieżący | EBI | 5/2016
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?), niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 1136/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia na 8 listopada 2016 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ?PL71MDA00018?.

Ww. akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?71MEDIA? i oznaczeniem ?71M?.

Podstawa prawna: §7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Przemysław Czak - Prezes Zarządu