Raporty Spółek ESPI/EBI

Dokonanie wyboru Biegłego Rewidenta - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

01-02-2017 14:57:57 | Bieżący | EBI | 2/2017
Dokonanie wyboru Biegłego Rewidenta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Zarząd Hurtimex SA w Łodzi ("Spółka") informuje, że zgodnie z protokołem z posiedzenia, w dniu 31.01.2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Hurtimex S.A. za rok obrotowy 2016. Wybrano firmę: Zespół Ekspertów Finansowych TEST Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 15/1, 22-400 Zamość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina-Wschodu w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy nr 0000145259, NIP: 922-22-59-424, Regon 950356550. Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 1924.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu