Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

08-02-2017 16:29:15 | Bieżący | EBI | 3/2017
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z powzięciem informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Depty, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki, z dniem 8 lutego 2017 r. powołali w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Macieja Trawczyńskiego.

Pan Maciej Trawczyński czynności członka Rady Nadzorczej sprawować będzie do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje się formularz osobowy nowego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Czak - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_formularz_czlonka_RN_maciej_trawczynski