Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu ESPI nr 1/2017 - Zawarcie przez Spółkę zależną aneksu do istotnej umowy zawartej z GDDKiA oddziałem w Katowicach APANET S.A. (PLAPANT00017)

10-03-2017 10:37:43 | Bieżący | ESPI | 2/2017
oRB_ASO: Korekta raportu ESPI nr 1/2017 - Zawarcie przez Spółkę zależną aneksu do istotnej umowy zawartej z GDDKiA oddziałem w Katowicach

PAP
Data: 2017-03-10

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-10
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI nr 1/2017 - Zawarcie przez Spółkę zależną aneksu do istotnej umowy zawartej z GDDKiA oddziałem w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2017 z dnia 9 marca 2017 r., informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nie zamieścił pełnej treści raportu bieżącego, w tym informacji o terminie, do którego przedłużono realizację projektu na podstawie zawartego aneksu. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje treść przedmiotowego raportu przed oraz po korekcie:

Treść raportu przed korektą:
"Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. dotyczącego podpisania w dniu 9 listopada 2016 r. przez Spółkę zależną APANET Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ umowy istotnej wartości z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddziałem w Katowicach _"GDDKiA w Katowicach"_ dotyczącej realizacji projektu pn. "Zaprojektowanie i włączenie oświetlenia węzła Sośnica i odcinków autostrady A1 od Maciejowa _bez węzła_ do Pyrzowic _z węzłem_ do systemu sterowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym na Obwodzie Utrzymania Autostrady A1 przy węźle Gliwice Wschód", niniejszym informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynął obustronnie podpisany aneks do ww. umowy."

Treść raportu po korekcie:
"Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. dotyczącego podpisania w dniu 9 listopada 2016 r. przez Spółkę zależną APANET Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ umowy istotnej wartości z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddziałem w Katowicach _"GDDKiA w Katowicach"_ dotyczącej realizacji projektu pn. "Zaprojektowanie i włączenie oświetlenia węzła Sośnica i odcinków autostrady A1 od Maciejowa _bez węzła_ do Pyrzowic _z węzłem_ do systemu sterowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym na Obwodzie Utrzymania Autostrady A1 przy węźle Gliwice Wschód", niniejszym informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynął obustronnie podpisany aneks do ww. umowy.

Mocą zawartego aneksu przedłużeniu uległ termin realizacji projektu, który pierwotnie zakończyć miał się w dniu 9 marca 2017 r. Ze względu na niesprzyjające warunku pogodowe uniemożliwiające zrealizowanie projektu w założonym wcześniej terminie, pomiędzy Spółką zależną a GDDKiA w Katowicach ustalone zostało, iż termin realizacji projektu ulega przedłużeniu do dnia 4 kwietnia 2017 r. Poza zmianą harmonogramu wdrożenia nie uległy zmianie żadne z zapisów umowy, w tym w szczególności zaznacza się , iż nie zmieniła się wartość wynagrodzenia Spółki zależnej z tytułu realizacji przedmiotu projektu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość umowy, do której zawarty został aneks."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
52-424 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Piastów 27
_ulica_ _numer_
+48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
_telefon_ _fax_
apanet@apanet,.pl www.apanet.pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-10 Andrzej Lis Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Korekta raportu ESPI nr 1/2017 - Zawarcie przez Spółkę zależną aneksu do istotnej umowy zawartej z GDDKiA oddziałem w Katowicach
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 52-424
Miasto Wrocław
Ulica al. Piastów
Nr 27
Tel. +48 (71) 783 29 30
Fax +48 (71) 783 29 31
e-mail apanet@apanet,.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2017-03-10
Rok biezacy 2017
Numer 2
adres www www.apanet.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.