Raporty Spółek ESPI/EBI

Objęcie udziałów Spółki GRAPHIC Sp. z o.o. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

17-05-2017 16:02:53 | Bieżący | EBI | 7/2017
Zarząd Spółki GRAPHIC S.A. informuje, że w dniu 16.05.2017 r. wniósł aportem do Spółki GRAPHIC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach pod nr0000666183, przedsiębiorstwo GRAPHIC S.A. i objął udziały w podwyższonym kapitale Spółki GRAPHIC Sp. z o.o.
Wartość aportu oraz objętych udziałów wynosi 1.070.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Spółka GRAPHIC S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki GRAPHIC Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu