Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

22-05-2017 17:44:52 | Bieżący | EBI | 7/2017
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2017 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 262). Powyższa umowa dotycząca zlecenia „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy.

Podpisanie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyboru „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2016 rok obrotowy, podjętej na podstawie §19 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu