Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o naruszeniu obowiązków informacyjnych Akcept Finance Spółka Akcyjna (PLAKCFN00013)

30-05-2017 15:23:08 | Bieżący | EBI | 12/2017
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka?, ?Emitent") informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect? (?Załącznik?) polegających na :
- nie dotrzymaniu terminu publikacji raportu rocznego ustalonego raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r., w którym Emitent określił stałe daty przekazywania raportów okresowych na podstawie § 6 ust 14.1 Załącznika,
- przekazaniu raportu bieżącego nr 11/2017 w dniu 29 maja 2017 r. zawierającego informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego po terminie, o którym mowa w §6 ust 14.2 pkt 2) Załącznika.
Emitent informuje, że pierwotna data przekazania raportu rocznego ustalona w raporcie 2/2017 na dzień 26 maja 2017 r. została zmieniona na dzień 31 maja 2017 r, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 29.05.2017 roku.
Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym.
Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawia S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu