Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

02-06-2017 16:48:26 | Bieżący | EBI | 9/2017
OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej (?Spółka?) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11 00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku, pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Ryszarda Szadowiaka w drodze kooptacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołana członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki : http://hurtimex.com.pl/ Zakładka Walne Zgromadzenie

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA znajduje się w zamieszczonych plikach poniżej.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

HURTIMEX-WZA_2016_projekty_uchwał?_wraz__z_uzasadnieniem_WZA_30.06.17

Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Hurtimex S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex

Upoważnienia_do głosowania_WZA