Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

30-06-2017 20:40:23 | Bieżący | EBI | 12/2017
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach oraz informuje, że do czasu ogłoszenia przerwy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad, a także że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

71media_tresc_uchwal_zwz_20170630_cz1