Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18. lipca 2017 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

18-07-2017 15:49:15 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy które odbyło się w dniu 18 lipca 2017 roku.
Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowanych 550 000 akcji, co stanowi 2,75% kapitału zakładowego, na które przypada 550 000 głosów.
Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od punktu 12 porządku obrad tj. od podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

18.07.2017 Termo2Power S.A - UCHWAŁY